ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts c.q. diens waarnemer. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomst tussen patiënt en tandarts.
 • De patiënt is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste NAW-gegevens (adres, telefoonnummer en email-adres)
 • De patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het doorgeven van de gebruikte medicatie of wijzigingen in de medicatie.
 • De begrotingen zijn tenzij anders is vermeld drie maanden geldig na afgifte.
 • De door de patiënt gemaakte behandelafspraak wordt gezien als akkoord voor begroting en prijslijst.
 • De zorgverlener berekent de kosten van de behandeling ingevolge de meest actuele particuliere tarievenlijst zoals deze vastgesteld. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan €150,- wordt dit gemeld aan de patiënt, indien gewenst schriftelijk. Indien u ook op de hoogte wilt worden gebracht van behandelingskosten lager dan €150,- dient u dit vóór of tijdens de behandeling aan te geven. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak tussen u en uw verzekering en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.
 • Afspraken dienen 48-uur tevoren afgezegd of verzet te worden.
 • Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig annuleren houdt tandartsenpraktijk Eekelaar zich aan het recht om de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
 • Bij betalingsachterstand is tandartsenpraktijk Eekelaar gerechtigd de verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.
 • Patiënten die langer dan twee keer de bij de patiënt behorende controle termijn niet op controle zijn geweest worden gezien als nieuwe patiënten.

PRIVACY

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor ons als zorgaanbieder.

Hieronder vindt u onze privacyverklaring. Middels deze verklaring willen wij u informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

 

Privacyverklaring

1. Algemene overwegingen

Tandartsenpraktijk Eekelaar hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Tandartsenpraktijk Eekelaar handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

 • persoons gegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
 • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Tandartsenpraktijk Eekelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. De heer R.M.H.M Eekelaar belast met het privacy beleid is voor u als patiënt de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon: R.M.H.M Eekelaar
Naam contactpersoon praktijk: R.M.H.M Eekelaar
Praktijkadres: Dukaat 7
Postcode: 5283 PJ
Plaats: Boxtel
Emailadres: info@tandartseekelaar.nl
Telefoonnummer: 0411-602797

 

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Tandartsenpraktijk Eekelaar verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, via factoringmaatschappij Famed en Vecozo.
 • Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt u als patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken

Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
NAW-gegevens Medische gegevens medicatiegebruik
Telefoonnummer Medische gegevens gezondheid
E-mailadres BSN-nummer
Geslacht
Burgerlijke staat
Verzekeringsgegevens

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Tandartsenpraktijk Eekelaar alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Tandartsenpraktijk Eekelaar heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

 • softwareleverancier patiëntenadministratie
 • websitebouwer
 • office softwareleverancier
 • factoringmaatschappijen
 • tandtechnische laboratoriums

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Tandartsenpraktijk Eekelaar verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Tandartsenpraktijk Eekelaar alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

 

4. Bewaartermijn

Tandartsenpraktijk Eekelaar bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Tandartsenpraktijk Eekelaar vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Tandartsenpraktijk Eekelaar heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • Tandartsenpraktijk Eekelaar werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
 • Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
 • Medewerkers van Tandartsenpraktijk Eekelaar hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.
 • Tandartsenpraktijk Eekelaar werkt conform het Protocol meldplicht datalekken.
 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
 • Medewerkers van Tandartsenpraktijk Eekelaar hebben kennis van de rechten van de patiënt.

 

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

 

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de heer R.M.H.M Eekelaar, van tandartsenpraktijk Eekelaar. De heer R.M.H.M Eekelaar probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.