Home   Contact
logo Eekelaar banner Eekelaar

Algemene praktijk voorwaarden


Algemene voorwaarden Tandartsenpraktijk Eekelaar:

Om goede tandheelkundige zorg te kunnen blijven leveren hebben we een goede samenwerking met de patiënt nodig.

-Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts c.q. diens waarnemer. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomst tussen patiënt en tandarts.

-De patiënt is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste NAW gegevens (Adres, telefoonnummer, BSN Verzekeringsgegevens en email-adres.)

-De patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het doorgeven van de gebruikte medicatie of wijziging in de medicatie.

- De tandarts berekent de kosten van de behandeling ingevolge de meest actuele particuliere tarievenlijst zoals deze vastgesteld. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan € 150,- wordt dit gemeld aan de patiënt, indien gewenst schriftelijk. Indien u ook op de hoogte wilt worden gebracht van behandelingskosten lager dan € 150 euro dient u dit vóór of tijdens de behandeling aan te geven. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak betreft tussen u en uw verzekering en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.

-De begrotingen zijn tenzij anders vermeld drie maanden geldig na afgifte.

-Afspraken worden achtenveertig uur tevoren afgezegd of verzet. Bij niet nagekomen afspraken houdt tandartsenpraktijk Eekelaar zich het recht voor om de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

- Tandartsenpraktijk Eekelaar brengt bij nieuwe patiënten behalve de controle (C11)  indien van toepassing Ook de code M01 in rekening voor instructies . Patiënten die langer dan twee keer de bij de patiënt behorende controle termijn niet op controle zijn geweest worden gezien als nieuwe patiënten.

-De patiënt wordt door tandartsenpraktijk Eekelaar op de hoogte gesteld van de prijslijst op internet via  http://tandartseekelaar.nl en aan de muur in de gang van de praktijk.

- De door de patiënt gemaakte behandelafspraak word gezien als een akkoord voor begroting en prijslijst.

-Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

-Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afspraak, tenminste 48 uur van te voren, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Home | Patienteninformatie | Vacature | Verzekeringen | Contact Handige Links | Tandartsen Humor | Angst voor de Tandarts | Lachgassedatie | Afspraak maken / inzien | Algemene praktijk voorwaarden | Privacy | Team | Afspraak maken |